Newyddion

Mehefin 3yd 2013: Fe dderbynwyd cynlluniau y Pwyllgor SoS i ddatblygu'r eglwys ac adeiliadu neuadd newydd gan Gyngor y Dref Aberystwyth. Mae hynny newyddion da i bawb sydd yn gweld yr eglwys fel rhan naturol y dref.

Gwrtwynebwyd cais i chwalu Eglwys Santes Gwenffrewi gan Gyngor y Dref Aberystwyth

Yn ei gyfarfod heno gwrthwynebodd Cyngor y Dref Aberystwyth yn unfrydol cais yr Esgobaeth i chwalu Eglwys Santes Gwenffrewi. Ar yr un bryd, fe dderbynodd cais Pwyllgor SoS i ddatblygu'r eglwys a chodi neuadd newydd yn Ffordd y Frenhines. Mae'n gadarnhaol ni dderbynodd Cyngor y Dref, sydd yn wyboddus dros y cyflyrau lleol, y camwybodaeth eilwydd a wasgarwyd oddi wrth yr Esgobaeth dros gyflwr adeileddol yr eglwys. Adnodwyd y methiant o ymgynghoriad ar ran yr Esgobaeth i'r blwyfolion gan y cyngorwyr.

Wrth dderbyn y cynllun Pwyllgor SoS cymerodd Cyngor y Dref câm cadarnhaol dros ben i helpu cadw etifeddiad penseiriol y dref a sicrhau datblygiad ei byw ffyddol a diwylliannol. Gyda'r daioni cynllun SoS i arwirio'r eglwys wedi'w brofi gan Gyngor y dref, mae hi'n i obeithio bydd y Parch. Esgob Burns yn fwy dderbyniedig i ewyllys mwyafrif y plwyflion yn Aberystwyth o hyn ymlaen.

Serch datblygiad cadarnhaol fel hwn, mae hi'n ddal yn hanfodol i blwyfolion gwneud gwrthwynebiad at Gyngor y Sir dros y cais i ddymchwel yr eglwys. Nid yw penderfyniad Cyngor y Dref ond ymgynghorol. Gweler y pwnc isod am wybodaeth sut i wneud wrthwynebiad.

Mai 18ed 2013 I sicrhau bydd gwrthwynebiadau erbyn y cais cynllun i chwalu'r eglwys cael ei ystyried, ddylai plwyflion ailgwneud eu gwrtwynebiadau at Gyngor y Sir cyn i'r 13yd Mehefin.

Gwrthwynebwch chwalu'r eglwys yng Nghyngor y Sir

A ydych chwi fel Catholig yn fodlon weld Eglwys Santes Gwenffrewi cael ei chwalu i roi lle i floc arall o fflatiau yng nghanol ein dref? A ydych chwi'n fodlon i weld yr un Eglwys Wir gadael y dref? Os nag ydych, fe ddylech chwi gwneud eich gwrtwynebiad yn eglur drwy ysgrifennu at Swyddfa Cynllunio Cyngor Sir Ceredigion. Mae hi'n bwysig iawn bydd cymaint o wrthwynebiadau fel posib. Os ydych wedi gwneud gwrthwynbiad o flaen, gellwch hysbysebu bod ef yn parahau. Resymau i wrthwynebu ydy:

Ysgrifennwch, os gwelwch chwi'n dda, at Y Swyddog Cynllunio Owain Davies, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA, wrth cyfeiru at cais cynllunio: A130337 + A130338CA. Engreifftau o lythyrau i wrthwynebu y cais yw ar gael, gweler yma Pwysig: Ysgrifennwch at eich Cynghorydd y Sir hefyd.

Ffensiau o gwmpas yr Eglwys

Codwyd ffensiau o amgylch yr eglwys rhwng 7ed a 8ed o fis Mai. Câm ydy hyn yn nhyb llawer i atgyfnerthu ddadl yr esgobaeth yn ei cais fod angen dymchwel yr eglwys oherwydd ei fod yn beryglus. Yn dilyn cwymp darn o garreg yn y nô rhwng 5ed a 6ed o Chwefror (gweler lluniau yng Nghylchlythyr 1, yma) yn ystod storom arw, fe ddywedodd y Cyngor y bydd dirywiad i’r adeilad yn cyflymu heblaw am waith atgyweirio sylweddol yn cael ei wneud i’r adeilad. Mae hyn yn pwysleisio pwysigrwydd gwaith cynnal a chadw i’r adeilad fel yr argymell arolwg Barratt a chynlluniau y pensaer Gareth Lewis ar gyfer yr eglwys a’r neuadd.Mai 1af 2013 Aberystwyth: Cyhoeddir gan Pwyllgor SoS Acheb ein Heglwys Santes Gwenffrewi heddiw bod cais cynllun i ddatblygu'r safle Ffordd y Frenhines gan adeiliadu neuadd newydd nes i'r eglwys. Gweler disgrifiad y cynllun yma.

SoS yn gwneud cais cynllun am neuadd newydd yn Ffordd y Frenhines

Ar ôl Y Bonwr Michael J. Maloney, Cadeirydd SoS: " Mae'r holl Pwyllgor SoS o'r barn, ar ôl y modd y derbynwyd cynlluniau am ddyfodol Eglwys Santes Gwenffrewi gan y plyfolion, fe ddylem ni gwneud cais cynllun i brofi eu werth hwy. Yr ydym ni yn gwybod bydd yr Esgobaeth yn wrthwynebu'r cynlluniau yn grym, ond am fod mwy na 260 o blwyfolion wedi datgan o blaidd cadw'r eglys yn Ffordd y Frenhines ac yn erbyn i'w chwali, yr ydym yn meddwl y dylai eu ewyllys hwy cael ei chlywed."

"Yr wyf finnau a'r aelwyd eraill Pwyllgor SoS yn sicr am ddaioni'r cynlynniau y creuodd Y Pensaer Gareth Lewis ac yr ydym ni yn diswyl penderfyniad Cyngor y Sir mewn llawer o obaith."


Apêl at Rufain yn ffaelu

28ed Ebrill 2013 Aberystwyth/Aberffrwd: Ar ôl Llythyr Bugeiliol diweddaf y Parch. Esgob Burns cofrestrir mewn siôm bod yr apêl at Rufain dros cau'r eglwys wedi cael ei wrthod. Ar ôl Y Bonwr Michael J. Maloney, Caeirydd SoS:"Mae hi'n ddigon amlwg fy mod finnau a'r aelwyd eraill Pwyllgor SoS yn siomi dros wrthod yr apêl dros cau'r eglwys. Mae hi'n amlwg bod y Cynulleidfa'r Esgobion wedi dilyn dadl Y Parch. Esgob Burns am angen cau yr Eglwys ar bras heb dilyn trefniaeth Y Cyfraith Canon. Mae hi'n anodd i weld yr oedd rhaid o hynny pan treiliod mwy na fis o'r Llythyr Bugeiliol yn lle ysgifenodd Y Parch. Esgob Burns am y berygl i'r cyhoedd dros dirywiad adeileddol yr eglwys tan gaeth yr insiwrant ei dynnu yn ôl a chauwyd yr eglwys. Fe ddylai hynny fod yn ddigon o amser i'r Esgobaeth baratoi Archddyfarniad Cau addas ar ôl Cyfraith Canon. Cofir hefyd bod yr eglwys wedi cael ei arolygiad gan swyddogion diogel Cyngor y Sîr dwywaith yn diweddar ac wedi'w dagtan i fod yn hollol saff i'r cyhoedd. Mae hi'n amhosib rhoi rhagor o sylwadau cyn i mi weld y cysylltiad gwirioneddol o Rufain."

Am y mater o Ganiatad Cynllunio gwedodd Y Bonwr Maloney: "Tra bod awdurdod Rhufain heb ddadl ym mater o Gyfraith Canon, mae hi'n amlwg yn ogystal bod caniatad cynlunnio mater o dan Gyfraith Cyffredinol Prydain. Bydd hi'n lan i Gyngor y Sîr i benderfynnu hynny, a lan i blwyfolion actio fel dinesyddion Prydeinig da i barchu penderfyniad dyfodol y cynghorion."

Yr Esgobaeth yn defnyddio cwymp llech copin fel achos cau mynediad tu flaen yr eglwys

6ed Chwefror 2013 Aberystwyth: Yn ystod storm fawr, fe syrthiodd darn o garreg wrth ochr yr eglwys, yn agos i'r ffrynt. Digwyddiad eithaf cyffredin mewn tywydd mawr pan mae hen adeiladau heb gael eu cadw yn iawn (nodwch y planhigion sy'n tyfu o gwmpas y garreg rhydd) a dim gwaeth na llechen neu deilsen yn syrthio. Pwysodd y darn o garreg 2.1kg – llai na llechen 20x15 (3kg) neu deilsen goncrîd gyffredin (4.5kg). Cofrestir hefyd bod yr esgobaeth wedi defnyddio hwn fel rheswm am atal mynediad i ffrynt yr eglwys.