Cefndir y Sefyllfa Presennol

Disgrifiad bras o'r digwyddiadau sy'n canlyn at y sefyllfa presennol. Am fwy o fanylion, gwelwch yma

Ymgynghoriad lawn bai

Decrau’r ymgynghoriad:daeth ail-datblygiad safle dan ystyriaeth drwy proses a ddecrodd 22il Awst 2007.

Paham felly, gofynnir, cofrestwyd y tir yn Ffordd y Frenhines gan yr Esgobaeth yn y Land Registry yn 2005? Nid oes rhaid am gofrestiad hwnnw ond oes posibilrwyd o werth y tir tan ystyriaeth.

Cyfarfod i’r plwyfolion

12ed Mai 2008 Noson yn neuadd Ysgol Padarn Sant i “fedryddu teimliadau” plwyfolion dros gynlluniau am yr eglwys. Ni chofnodwyd y cyfarfod, nac oedd unryw pleidlais na ddangos o lawiau yn ystod y noson: hyn ar ol plwyfolion sy wedi mynychu. Serch hynny, fe hawlir gan yr Esgobaeth, gw.[1], yr oedd mwyafrif o blwyfolion ynddo o blaid adeiliad o eglwys newydd. Y mae hi’n hollol amlwg ni all ddatganiad fel hyn fod ond barn goddrychol; hefyd ceith ei wrthddywediad gan lawer o blwyfolion sy wedi mynuchu’r cyfarfod

Sylwir wrth astyddio rhan diweddaf o gyflwyniad i’r plwyfolion bod dan ddylanwad cryn i gefnogi yr un ddewis a cyflwynir fel yn well na hunan-gyllid. Cyflenwir ond un ddewis sydd yn cynnwys yr eglwys presennol: y mae hynny hefyd yn cynnwys adeiliad newydd mwy na eglwys presennol- mae rhaid i hynny ddylanwadu yn gryn ar gostiadu y dewis hwn. Am gyllid y dewisiadau ar wahân i Benparcau nad oes son am ddim byd ond casgliadau’r plwyf - dim son am bosibilrwyd o gyllid o’r loteri genedlaethol, er engraifft.

Balot, a gelwir

Rhagfyr 2009. Clywodd y plwyfolion dim rhagor dros y mater tan hysbysebwyd dau diwrnod er mwyn cwrdd a’r esgob. Dilynwyd hynny gan lytyr sydd yn disgrifio y tri dewis fel ateb am ddyfodol yr eglwys, felly:

Yn ei sylwadau terfynol ysgifennodd Y Parch. Esgob Burns dros y dewis cyntaf, h.y. cadw'r eglwys presennol, ac yr ail dewis, adeiladu eglwys newydd yn y dref: ‘Ni allaf i dderbyn dewis bydd yn “taflu arian da ar ôl drwg” (llyth. “throwing good money after bad”) neu bydd yn gadael y plwyf mewn dylid anhylaw.’ Gellir holi felly, a ydy’r dewis lan i’r plwyfolion na pheidio?

Bydd y pwnc am gyflwr adeileddol yr eglwys mater o ddadl cryn o hyn ymlaen, gwelir isod.

Fel rhan o’r cysylltiad gofynnwyd i’r plwyfolion sy wedi gallu gymer rhan i lenwi ffurflen adborth (“Parish Presentaion Feedback Form”, gwelir yma). Nodir nac oes unryw son am pleidlais, na phellach pleidlais terfynol dros dynged yr eglwys yn Ffordd y Frenhines. Trefnwyd y cysyllt yn ystod oriau gwaith ar Ddydd Iau a Dydd Gwener, sydd heb amau wedi dylanwadu am faint a chymerodd rhan.

Wrth ffurf yr adborth, teimlodd llawer o blwyfolion yr oedd y gofyniadau ar y ffurflen yn anghyflais i ystyried eu barn. Adroddwyd anhawster cael hawl i siarad gyda’r esgob gan nifer o blyfolion a chymerodd rhan.

Pan cyhoeddwyd y canluniadau i’r plwyfolion trwy lythyr bugeiliol fe’i ddisgrifu fel mwyafrif o blaidd datblygiadd o eglwys newydd ym Mhenparcau. Nid oedd son am manylion y canluniadau na’r nifer o blwyfolion sydd wedi cymer rhan yn yr adborth. Yn nogfen cefnogi canlyn i chwalu’r eglwys, cyfeirir at ganlyniadau o pleidlais dros symud yr eglwys i Penparcau fel yr oedd 64.5 y cant o blaidd, eto heb son am faint sydd wedi cymer rhan. Fe gofynnir nad hysbysebwyd yr adborth fel ynrhyw pleidlaids dros ddyfodol yr eglwys. Ar ol ymchwil wynebodd y niferau gwir o bobol sydd wedi cymer rhan: cyhlanwyd 70 ffurflen. Mynegodd 9 o blaidd cadw’r eglwys presennol, 16 o blaidd adeiladu eglwys newydd ar y safle presennol a 45 o blaidd symud yr eglwys i Benparcau. Mae’r 70 ffurflen yn cynyrcholi mynegau dim ond 20 y cant bydd yn mynychu’r Offeren fel arfer. Mae’r 45 i mynegi o blaidd symud i benparcau cynyrcholi 14 y cant. Hynny fel cyferbyniad at 260 o blwfolion sydd o 2012 ymlaen wedi datgan wrthwynebiad at chwalu’r eglwys.

Pan cyhoeddwyd y canluniadau i’r plwyfolion trwy lythyr bugeiliol fe’i ddisgrifu fel mwyafrif o blaidd datblygiadd o eglwys newydd ym Mhenparcau. Nid oedd son am manylion y canluniadau na’r nifer o blwyfolion sydd wedi cymer rhan yn yr adborth. Yn nogfen cefnogi canlyn i chwalu’r eglwys, cyfeirir at ganlyniadau o pleidlais dros symud yr eglwys i Penparcau fel yr oedd 64.5 y cant o blaidd, eto heb son am faint sydd wedi cymer rhan. Fe gofynnir nad hysbysebwyd yr adborth fel ynrhyw pleidlaids dros ddyfodol yr eglwys. Ar ol ymchwil wynebodd y niferau gwir o bobol sydd wedi cymer rhan: cyflanwyd 70 ffurflen. Mynegodd 9 o blaidd cadw’r eglwys presennol, 16 o blaidd adeiladu eglwys newydd ar y safle presennol a 45 o blaidd symud yr eglwys i Benparcau. Mae’r 70 ffurflen yn cynyrcholi mynegau dim ond 20 y cant bydd yn mynychu’r Offeren fel arfer. Mae’r 45 i mynegi o blaidd symud i benparcau cynyrcholi 14 y cant. Hynny fel cyferbyniad at 260 o blwfolion sydd o 2012 ymlaen wedi datgan wrthwynebiad at chwalu’r eglwys. Dros bethau afreoliaidd pellach yn y cysylltiad, gwelwch yma.

Gwybodaeth o’r Esgobaeth dros Gyflwr yr Eglwys

Ers 2008, cyfeir yr Esgobaeth drosodd a throsodd at “gyflwr aniogel yr adeiliad”. Mae’r Esgobaeth yn ddrachefn wedi nacáu cyhoeddi’r arolygon ar yr eglwys o 2003 a 2008 i’w gadarnhau . Pan gofynnai rhai blwyfolion yn 2008 am hawl i gomislyn arolwg annibynol a’i gylido eu hunain, ni chaniatawyd hyn gan yr Esgob maes o law.